Acil Durum Eğitimleri

AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMLERİ DAYANAĞI;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;
“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.
Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla acil durum eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

ACİL DURUM EĞİTİMLERİ MAKSADI
• ADYP (Acil Durum Yönetim Planı) mevcut olmayan tesisler için ülkemiz şartlarına ve yönetmeliklerine göre özelleştirilmiş ADYP hazırlanması,
• ADYP mevcut olan tesisler için, ülkemiz yönetmeliklerine ve tesisin özel şartlarına göre kontrolü ve uygunluğunun sağlanması,
• ADYP’nin tüm tesis personeline ve Acil Durum Yönetim Planında görevli ekiplere teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

Amaç : İşletmeler için acil durum yaratacak olayların belirlenmesi, bu acil durumlara karşı işletme için Acil Durum Planı hazırlanması, bu planın çalışanlara ve ekiplere anlatılarak uygulamalı tatbikatlar yapmak.

Eğitime Katılacaklar : İşletme tarafından görevlendirilen acil durum yöneticisi ve grup üyeleri.

Uygulama Eğitimi : Çalışmalar için firma profili belirleme temel hazırlıklar ve acil durum planının hazırlanması, planının acil durum yöneticisi ve grup üyeleriyle değerlendirilmesi planın eğitimi ve tatbikat uygulaması.

KAPSAM
• Acil durum tanımı ve kapsamı
• Acil durum örgütlenmesi
• Acil durum yönetim merkezinin oluşturulması
• Görev, yetki ve sorumluluklar
• Eylem planları
• Tahliye ve toplanma yöntemi
• Haberleşme ve iletişim yöntemi
• Acil durum senaryolarının hazırlanması
• Faaliyetin durdurulması ve başlatılması

TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ;

AMAÇ : Tüm personeli acil durumlar hakkında bilinçlendirmek, tesisin Acil Durum Yönetim Planını anlatmaktır.

Eğitime Katılacaklar : ADYP gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olmayan (pasif) tüm personel.Verilecek Sertifika :Katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

Süre : 20 – 25 kişilik gruplar halinde grup başına 1gün 4 saat

KAPSAM

• Acil durum nedir ?
• Alınabilecek önlemler nelerdir ?
• Meydana geldiğinde yapılacaklar nelerdir ?
• Acil durum sonrasında yapılacaklar nelerdir ?
• Acil durum yönetim planı nedir ?
• Acil durum yönetim planı gereğince yapılacaklar nelerdir ?

TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ;

AMAÇ : Kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, afet bilincini yükseltmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılacağı bilgisini yaymak.

EĞİTİM SÜRESİ : 4 Saat (20 -25 kişilik gruplar halinde)

KAPSAM

Afetin tanımı
Doğal afetler nelerdir ?
İnsan kökenli afetler nelerdir ?
Afetin büyüklüğünü etkileyen faktörler nelerdir ?
Afetlerin özellikleri ve sonuçları nelerdir ?
1- Zarar azaltma
2- Hazırlıklı olma
3- Olaylara müdahale
4- İyileştirme

DEPREM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ

• Deprem öncesi yapılması gerekenler nelerdir ?
• Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir ?

İLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİ;

AMAÇ : ADYP’de görev alan personele planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek.

Eğitime Katılacaklar : Tesisin ADYP’nin gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan (aktif) tüm personel.

Verilecek Sertifika : Katılanlara ‘’ İleri Acil Durum Eğitimi ‘’ katılım sertifikası verilecektir.

Süre : 20 – 25 kişilik gruplar halinde grup başına 1 – 2 gün

KAPSAM

• Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması
• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahale ekiplerinin yapıları
• Müdahale ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Müdahale ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• Tesis tahliyesi
• Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri

ACİL DURUM EKİP LİDERİ EĞİTİMİ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

•İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
•Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak.
•İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.

Alınması gereken eğitim:

1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-İleri Yangın Eğitimi
3-Söndürme Ekibi Eğitimi
4-Kurtarma Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Emniyet Ekibi Eğitimi
7-Ekip Liderliği Eğitimi

Eğitim İçeriği:

İşletmede karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi.
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden Emniyet ekibi uygulamaları yaptırılması
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
Ekip malzeme bakımı
Acil ekiplerin listelerini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme

Hedef Kitle: Acil Durum Koordinatörü – Söndürme Ekip Lideri – Kurtarma Ekip Lideri – Emniyet Ekip Lideri – İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi: Her bir grup için 8 Saat (1 Gün)

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİMİ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

İşletmede mevcut olabilecek tüm Acil durumları yönetmek.
Acil durumlarda yerel acil servislerle iletişime geçilmesini sağlamak.
Söndürme olayının yapıldığı yer dışında kalan tüm işletme alanlarındaki yönetimi sağlamak.
Tüm acil durum hakkında bilgi sahibi olarak olayı yönetmek
Acil durum sonrasında ekip liderlerinin acil durum raporlarının oluşturulmasını sağlamak.

Alınması gereken eğitim:

1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-İleri Yangın Eğitimi
3-Söndürme Ekibi Eğitimi
4-Kurtarma Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Emniyet Ekibi Eğitimi
7-Ekip Liderliği Eğitimi

Hedef Kitle: Acil Durum Koordinatörü – Söndürme Ekip Lideri – Kurtarma Ekip Lideri – Emniyet Ekip Lideri – İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi: Her bir grup için 8 Saat (1 Gün)

TEMEL KURTAMA EĞİTİMİ;

AMAÇ : Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan kurtarma ekiplerinin kurtarma konusunda eğitilmesidir.

Eğitime Katılacaklar : Tesislerde oluşturulan Acil Durumlara müdahale ekiplerinde görev alan tüm personel.(10 kişi)

Verilecek Sertifika : Katılımcılara ‘’ Kurtarıcı Eğitimi Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.

Süre : 1 Gün / 8 Saat

KAPSAM

•Kurtarmanın tanımı
•Kurtarma ekiplerinin kurulması
•Koruyucu donanım
•Ortam tehlikeleri
•Yaralı değerlendirme
•Yaralı taşıma yöntemleri
•Genel davranışlar

İLERİ KURTARMA EĞİTİMİ;

AMAÇ : Çalışanları, ihtiyaçlara göre acil durumlardan bir yada birkaçı hakkında bilinçlendirmek.

Eğitime Katılacaklar : Tesislerde oluşturulan acil durumlara müdahele ekiplerinde ve özellikle kurtarma ekiplerde görev alan tüm personel (10 kişi)

Verilecek Sertifika : Katılımcılara ‘’İleri Kurtarıcı Eğitimi Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.

Süre : 1 Gün / 8 Saat

EĞİTİM ÖRNEKLERİ

• Yangın mahallinde kurtarma
• Deprem, toprak kayması
• Sel, su baskını
• Trafik kazalarında kurtarma
• Kuyudan kurtarma.

KURTARMA EKİBİ EĞİTİMİ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

•İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanılarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
•Dumanlı ortamlarda hareket tarzlarını öğrenmek
•Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini öğrenmek
•Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmayı öğrenmek
•İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
•Acil durum planında yer alan Kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitim ve uygulamaları
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Temel ilk yardım bilgisine sahip olma
•Telsiz ile irtibat kurabilme
•İşletme acil durum kaçış planına hakim olma
•İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olma
•Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme

Alınması Gereken Eğitim:

1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-Kurtarma Ekibi Eğitimi

Eğitim İçeriği:

Temel Yangın ve ileri yangın Eğitimi:

•Temel ve ileri yangın eğitimi
•İleri Kurtarma bilgisi eğitimi
•İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemeleriyle kurtarma uygulaması
•Merdiven eğitimi
•Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
•Temiz hava cihazı kullanılması
•Tam teçhizatlı olarak yangın ortamında kurtarma yapma ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
•Dumanlı ortamda kazazede kurtarma uygulamaları

Acil Durum Planı Eğitimi:

•Acil durum Planının anlatılması
•Senaryolar üzerinden tatbikat uygulamaları

Acil Durum Planı Kurtarma Ekibi Eğitimi:

•Acil durum planında yer alan kurtarma ekibi personeline vardiyalara göre acil durumlardaki kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
•Senaryolar üzerinden kurtarma tatbikat eğitimi ve uygulamaları
•İp bağlama eğitimi
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
•Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
•İşletme acil durum kaçış planı eğitimi
•İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları
•işletme içinde kazazede arama teknikleri
•Teçhizat ve malzeme bakımı
•Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
•Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları

Hedef Kitle:

Acil Durum Ekiplerinden Kurtarma Ekibi üyeleri(50 kişi için en az 3 kişi olacak şekilde)
Söndürme Ekip Lideri
Acil Durum Koordinatörü
Kurtarma Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri
Emniyet Ekip Lideri

Eğitim Süresi: Her bir grup için 8 saat (1 Gün)

Ayrıntılı Bilgi için; www.AcilDurumEgitimleri.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

E-Bülten