Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama

Anasayfa » Hizmet » Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama

Proje Tanıtım Dosyası işletmelerin hayata geçirmeyi planladığı projelerin ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alması halinde ÇED sürecinin uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması gereken rapordur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesi’nde Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin faaliyete geçirilmeden önce Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması gerekmektedir. Bu sürecin yetkili Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından yürütülmesi işletmeler için sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır.

İşletmeler ÇED Yeterlilik Belgesi sahibi Çevre Danışmanlığı Firmaları aracılığıyla Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası hazırlayarak ÇED Sistemi üzerinden başvurularını yaparlar. Bu dosyalar İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri yaptıkları incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda proje ile ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına vararak bu durumu işletme sahibine bildirirler.

SARIZEYBEK Çevre olarak ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama süreci dahil olmak üzere işletmenizin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerle yükümlü olduğu tüm konularda size en kolay, hızlı ve uygun çözümleri sunmaya gayret gösteriyoruz.

Sizde Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama konusunda veya Çevre Danışmanlığı gerektiren diğer tüm hususlarda SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde çalışan uzman Çevre Görevlilerinden yardım almak için Hemen Bize Ulaşabilirsiniz

Proje Tanıtım Dosyası Nedir

Proje Tanıtım Dosyası işletmelerin faaliyete koymayı hedeflediği projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Listesi’nde Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup olmadığını öğrenmek amacıyla hazırlayarak resmi makamlara sunduğu belgelerin tümüdür.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliği kapsamında bir projede Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla ilgili Bakanlığın yetki verdiği Çevre Danışmanlığı Firmaları yardımıyla Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmalıdır.

SARIZEYBEK Çevre ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir danışmanlık firmasıdır. Sunduğu Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama hizmeti ile işletmelerin bu süreçte en doğru yolu izlemesine rehberlik etmektedir.

Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır

Proje Tanıtım Dosyası ÇED Yönetmeliği EK-2 listesi kapsamında belirtilen konu ve kapasitelerde faaliyet gösteren işletmelerin hazırlatılması gereken bir rapordur. İşletmeden kaynaklanacak çevresel etkilerin ve sonuçların bilimsel yöntem ve esaslara dayandırılarak hesaplandığı, belirlendiği ve minimum seviyelere indirilmesi için alınacak önlemlerin tespit edildiği kapsamlı şekilde oluşturulan belgelerin bütünüdür.

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması süreci;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasını EK-4 de yer alan kriterler çerçevesinde 5 iş günü içinde inceler.
 • İnceleme sürecinde ihtiyaç duyulması halinde proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi, araç gereç sağlanmasını, analiz, deney ve ölçümler yapılması istenebilir.
 • Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksiklikler bulunması halinde bunların tamamlanması Bakanlıkça yeterlik verilmiş Çevre Danışmanlığı Firmasından istenir.
 • Eksiklerini 6 ay içerisinde tamamlamayan Proje Tanıtım Dosyası sahibi işletmeye ilişkin ÇED süreci sonlandırılır.
 • Bakanlık inceleme ve değerlendirmelerini 15 iş günü içinde tamamlar. Proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını 5 iş günü içinde verir.
 • Verilen bu karar Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlık tarafından yetki verilmiş Çevre Danışmanlık Firmasına tarafından bildirilir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.

şeklinde basamaklar halinde belirtilebilir.

Proje Tanıtım Dosyası İçin Gerekli Belgeler

İşletmelerin ilgili Bakanlığa sunacağı Proje Tanıtım Dosyalarının Çevre Danışmanlığı Firmaları tarafından hazırlanması sürecin kusursuz şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Proje Tanıtım Dosyası hazırlanırken eksik belgeler ve bilgiler verilmesi işlemin olumsuz şekilde geri dönmesine neden olacaktır.

Proje Tanıtım Dosyası için Gerekli Belgeler ve Bilgiler arasında;

 • ÇED Yönetmeliğinin 4. Ek inde belirtilen formatta ilgili Bakanlıkça yetki verilmiş bir danışmanlık firması tarafından hazırlanmalıdır.
 • İşletme sahibi Proje Tanıtım Dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu belirten bir taahhüt yazısı hazırlayarak imza sirkülerini verilmelidir.
 • Proje Tanıtım Dosyası Başvuru Bedeli yatırılıp ödendiğine dair belge alınmalıdır.
 • Proje Tanıtım Dosyası, taahhüt yazısı, imza sirküleri ve başvuru bedelinin ödendiğini gösterir belge ilgili Bakanlığa usulüne ve formata uygun olarak sunulmalıdır.

gösterilebilir.

Neden Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanır

İşletmelerin yapmayı planladıkları projeleri faaliyete geçirmeden önce ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan çalışmaları gerçekleştiren bir kurum olmaları halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Çevre Danışmanlığı Firması eliyle hazırlanmış Proje Tanıtım Dosyasını ilgili Bakanlığı sunmaları zorunludur.

İşletmelerin bir proje için yatırım yapabilmeleri, ihale açabilmeleri, teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı alabilmeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği sonucunda “ÇED Olumlu” kararı ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı almaları gerekir. Bu sürecin en önemli parçalarından birisi Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama olmaktadır.

ÇED Süreci işletilmeden yapımına başlanan projelerde resmi makamların Çevre Kanunu’nun 15. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 19.A Maddesi gereğince faaliyet durdurma, Çevre Kanununun 20.E Maddesi gereğince idari para cezası verme hakları mevcuttur.

Bununla birlikte ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanırken belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliği’nin 19.B Maddesi ve Çevre Kanunu’nun 20.E Maddesi gereğince işletmeye idari işlem ve para cezası uygulanmaktadır.

Proje Tanıtım Dosyası Hangi İşletmeler Tarafından Hazırlanmalıdır

İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer almaları halinde 17 Temmuz 2008 Tarihli ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat gereği Ön ÇED Raporu olarak da bilinen Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdür.

ÇED Yönetmeliği EK-2 yer alan projeler ve işletme faaliyetleri arasında;

 • Kimyasal üretimi,
 • İnşaat yıkıntısı,
 • Hafriyat bertarafı,
 • Sabun ve deterjan üretimi,
 • Metal endüstrisi,
 • Tekstil,
 • Cam üretimi,
 • Kâğıt üretimi,
 • Seramik ve porselen üretimi,
 • Hazır beton ve çimento üretimi,

gösterilebilir.

Bununla birlikte “ÇED Kapsam Dışı” olarak karar verilmiş projelerde kapasite artırımı veya genişletilme planlanması halinde projenin yeni halinin değerlendirilmesi için yeniden Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir.

Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Görüşü

Proje Tanıtım Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının belirlenmesi için hazırlanan rapordur. Bu süreç sonucunda işletmenin faaliyetlerini yürütebilmesi için ÇED Raporunun gerekli olup olmadığına karar verilir.

İşletmelerin hayata geçirmeyi planladıkları projelerin, faaliyetlerin, çalışmaların;

 • Doğaya – Çevreye- Yaşam Alanlarına – İnsan Sağlığına olumsuz ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi,
 • Yapılması planlanan faaliyetlerin artı ve eksi yönlerinin değerlendirilmesi,
 • Çalışmalar sonucu oluşabilecek zararların en aza indirilmesi,
 • Ortaya çıkacak atıkların bertaraf edilme yöntemleri,

gibi durumların belirlenmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci, ÇED Görüşü ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması çok değerlidir.

SARIZEYBEK Çevre tüm bu süreçte işletmelerin ihtiyaç duyabileceği Proje Tanıtım Dosyası, E-ÇED, ÇED Kapsam Dışı Yazısı, ÇED Gerekli Değildir Kararı, ÇED Raporu gibi hususlarda uzman kadrosuyla danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

PTD yani Proje Tanıtım Dosyası işletmelerin hayata geçirmeyi planladığı projelerin ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alması halinde ÇED sürecinin uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanması gereken rapordur.
PTD Proje Tanıtım Dosyası kelimelerinin baş harflerini ifade etmektedir.
ÇED Raporu yani Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hayata geçirilmesi planlanan tüm projelerin öncesinde yapılacak faaliyetlerin çevreye verebileceği zararın hesaplandığı, alınması gereken önlemlerin tespit edildiği ve çevreye zararın minimum düzeye indirilmesinin planlandığı belgedir.
Türkiye’de ÇED Süreci, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası 7 Şubat 1993 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Proje Tanıtım Dosyasının amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumaktır. İşletmelerin planladıkları faaliyetlerinin neden olabileceği tüm olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
ÇED Yönetmeliği 27. Maddesi gereğince ÇED Başvuru dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi alan Çevre Danışmanlığı Firmalarıdır.
ÇED Süreci - ÇED Raporu sayesinde projelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel yani sonucu etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde sağlıklı karar vermelerini sağlamak, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten