ÇED Raporu

Anasayfa » Hizmet » ÇED Raporu

ÇED Raporu hayata geçirilmesi planlanan tüm projelerin öncesinde yapılacak faaliyetlerin çevreye verebileceği zararın hesaplandığı, alınması gereken önlemlerin tespit edildiği ve çevreye zararın minimum düzeye indirilmesinin planlandığı belgedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi yani ÇED belirli bir proje veya gelişmenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje veya gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

İşletmelerin bir projeye başlamadan veya devam eden bir çalışma içerisinde yeni bir aşamaya geçmeden yetkili bir Çevre Danışmanlık Firması tarafından ÇED Raporu hazırlatması ve planlarını elde edilen bu bilgiler ışığında hayata koyması;

 • Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması,
 • olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması,
 • Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunması,
 • karar verme sürecine yönelik daha güvenilir,
 • bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım sunması

gibi faydaları beraberinde getirmektedir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık firması olarak uzun yıllardır yüzlerce işletmeye sunduğumuz Çevre Danışmanlığı hizmeti kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecini yönetmekte ve ÇED Raporu alınmasında işletmelere yardımcı olmaktayız.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı olarak ÇED Raporu alınması sürecinde uzman Çevre Görevlilerimiz yardımıyla işletmelerin çevreye verebileceği olumlu – olumsuz etkileri belirleyerek olumsuz etkilerin önlenmesi, minimuma indirgenmesi ve seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek çözüm önerileri sunulmasını sağlıyoruz.

Bununla birlikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlayarak işletmeye dair karar aşamasını takip ediyoruz. ÇED Raporu alınması sürecinin başından sonuna kadar işletmenin ihtiyaç duyduğu her an yanında oluyoruz.

Yönetmelik gereği işletmenizin kurulumunda veya faaliyetlerini yapabilmesi için ÇED Raporu almanız gerekliyse Hemen Bize Ulaşıp randevu alabilir, yetkin ekip arkadaşımız ile yapacağınız görüşmede ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri edinebilirsiniz.

ÇED Raporu işletmelerin faaliyetlerine başlaması, durdurulması, devam etmesi ve bitirilmesi konusunda karar aşamasında etkili olmaktadır. Çevre Danışmanlık Firması yetkilileri tarafından hazırlanan bu raporda birçok farklı etmen değerlendirilmektedir.

Bu alanda yetkisi olan kişiler ve kurumlar tarafından yürütülmesi gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi faaliyeti çevreyi korumayı ve projelerin sağlıklı şekilde yürütülmesini hedefler. ÇED Raporu insan, doğa, çevre ve yaşam alanları için büyük öneme sahipken, işletmelerinde çalışmalarını minimum zarar ve maliyetle gerçekleştirmesini sağlar.

ÇED Raporu Nedir

Çevresel Etki Değerlendirmesi yani ÇED faaliyetinin belgeye dökülmesi anlamına gelen ÇED Raporu;

 • Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlendiği,
 • Olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin tespit edildiği,
 • Seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirildiği,
 • Projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların planlandığı,

yasal prosedüre uygun belgelenmiş rapordur.

Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu olarak da ifade edilen ÇED Raporu sürecinde ortaya konması planlanan projelerin çevreye olası olumsuz etkileri tespit edilir. Bu analiz sırasında projenin sebep olabileceği olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önünde bulundurulur.

ÇED Raporuyla çevre kirlenmesine neden olabilecek olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi ve projenin düzenli olarak takip edilmesi planlanır. İlgili Bakanlık tarafından talep edilen ÇED Raporu sonrası yetkili merciler ortaya konacak olan projenin onayını vermektedir.

ÇED Raporu sürecinde işletmelerin projeye dair herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekir. Aksi takdirde işletmeye ciddi cezalar verilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 7. Maddesi kapsamında yer alan projeler için ÇED Raporu hazırlanması zorunlu tutulmuştur.

ÇED Raporu Nasıl Alınır

ÇED Raporu işletmelerin yeni bir projeye başlamadan veya devam eden projede gelişen bir faaliyetin çevreye olumsuz etkilerinin olmadığını veya minimum seviyede tutulduğunu kanıtlayan yasal bir bildirim anlamını taşımaktadır.

İşletmelerin ÇED Raporu alma sürecinde yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından destek almaları işlemlerin kusursuz ilerlemesi için çok değerlidir. Yeni bir çalışma alanına yoğunlaşan neredeyse her işletmenin aklındaki soru “ÇED Raporu Nasıl Alınır” şeklinde olmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı olarak ÇED Raporu Alım Süreci boyunca destek verdiğimiz işletmelerde attığımız ilk adım özel bir formatla hazırlanacak olan ÇED Raporu için başvuru dilekçesini doldurmaktır. Bu dilekçeye ek olarak;

 • Projenin özeti,
 • İş akım şeması,
 • İmar durumu ve aplikasyon krokisi,
 • Mülkiyet evrakları,
 • Proje sahasının niteliğine göre uygun kurumdan alınan görüş yazısı,
 • Çevre düzeni planı,
 • Vaziyet planı,
 • Topografik harita,
 • Google Earth güncel haritası,
 • Kapasite raporu,
 • Yapı ruhsatı,
 • İmza sirküleri,
 • Taahhütname
 • Vergi numarası

gibi bilgi ve belgeler istenebilmektedir.

ÇED Raporu Başvurusu esnasında istenen belgeler projenin özelliğine göre artabilir. Yetkin olmayan kişiler için oldukça karmaşık ve hataya müsait bu süreç alanında uzman Çevre Danışmanları tarafından kusursuz olarak yürütülmektedir.

ÇED Yönetmeliğin EK-1 bölümü kapsamında çalışmalar yapan işletmelerin ÇED Raporu alınması zorunludur. Çevre Yönetmeliğin EK-2 bölümü kapsamında çalışmalar yapan işletmeler ise Proje Tanıtım Dosyası alarak yasal yükümlülüğünü yerine getirebilir.

İşletmenin yardım aldığı yetkili Çevre Danışmanlık Firması ilgili belgelerin yasal mevzuatlara göre hazırlanması ve düzenli şekilde yetkili makamlara sunulmasını sağlamaktadır. İşletme sahiplerinin Çevre Danışmanlık Firmalarıyla birlikte ÇED sürecini yürütmeleri sayesinde hata payı minimuma inmektedir.

ÇED Raporu Örneği

ÇED Raporu Örneği ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanan ve içerisinde;

 • Projenin tanımı ve amacı,
 • Seçilen yerin konumu,
 • Proje yeri ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri,
 • Projenin çevreye etkisi,
 • Alınması gereken önlemler,
 • Halkın katılımı,
 • Kısa bir özet,
 • Şekiller, grafikler ve fotoğraflar,

barındıran belge örneğidir.

ÇED Raporu Örneği ÇED Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ÇED Raporuna emsal olan bir evraktır. Bu rapor örneğinde çevreyi ciddi anlamda tehdit eden sonuçların öngörülmesi bir projenin başlamadan bitmesine yol açabilir.

ÇED Raporu Örnekleri topluma, millete veya devlete karşı ciddi bir yatırım potansiyelindeki projelerde risklerin nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin proje Bakanlık tarafından geliştirilse dahi ÇED Raporu objektif bir şekilde hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletilir. Çevreyi koruma amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi halinde proje hayata geçirilebilir.

ÇED Raporu Nereden Alınır

ÇED Raporunun alınacağı resmi makamlar işletmenin faaliyetlerine göre farklılık göstermektedir. ÇED Yönetmeliği kapsamında EK-1 listesinde faaliyet gösteren işletmeler için hazırlanan ÇED Raporları direkt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunularak kararın Ankara’da alınması beklenir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında EK-2 listesinde faaliyet gösteren işletmeler için hazırlanan Proje Tanıtım Dosyaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı taşra teşkilatı olarak illerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunularak ÇED Raporu gerekli değildir kararı alınması beklenir.

ÇED Raporu Hangi Durumlarda Gereklidir

ÇED Yönetmeliği kapsamında EK-1 listesinde yer alan tüm işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için ÇED Raporu almaları gerekmektedir. İşletmeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi sonucu ÇED Raporuna tabi olup olmadığını öğrenebilir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında EK-1 listesinde yer alan işletmeler ÇED Raporu, EK-2 listesinde yer alan işletmeler Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve ilgili Bakanlığa sunmak zorundadır.

ÇED Raporunu Kim Hazırlar

ÇED Yönetmeliği kapsamında EK-1 veya EK-2 listesinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından hazırlanmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre olarak ilgili Bakanlık tarafından çıkartılmış ÇED Yeterlik Tebliği kapsamında ÇED Yeterlik Belgesi almak için bünyesinde kalifiye personelleri istihdam eden ve bu ekip sayesinde işletmelere Çevre Danışmanlığı Hizmeti sunan bir firmayız.

Çevre Danışmanlık Hizmeti vermeye ve işletmelerin ÇED Raporu hazırlamasına destek olmaya uygun Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde çevre mühendisleri başta olmak üzere değişik disiplinlerden mühendis, mimar, kimyager, biyolog, arkeolog gibi fakülte ve dört yıllık yüksek okul bitirmiş personel istihdam etmek zorundadır.

ÇED Raporu Nasıl Hazırlanır

ÇED Raporu hazırlaması zorlu ve yetkinlik gerektiren bir süreçtir. Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde istihdam edilen uzman personellerin ÇED Yönetmeliği kapsamında süreci adım adım takip etmesi hatasız bir rapor oluşturulmasında önemlidir. Hazırlanan ÇED Raporu basılı evrak halinde ve CD formatında olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulmaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda özel formatta hazırlanmış ÇED Raporu prosedüre uygundur şeklinde bir dönüş olması halinde projenin yürütüldüğü valiliklere Bakanlık tarafından iletilir. Aksi durumda Bakanlık ÇED Raporunu hazırlayan kuruma iade eder. Bununla birlikte uygun görülürse proje yetkilileri İDK toplantılarına çağrılabilir.

İDK toplantıları sonucunda Nihai ÇED Raporu hazırlanarak tekrar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilir. Hatalar düzeltilerek ÇED Raporunun olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanması sağlanır. ÇED Raporunun hazırlanma sürecinin tamamlanması ve sonuçlanmasıyla projenin başlaması sürecine geçilebilir.

ÇED Raporu İçin Gerekli Evraklar

ÇED Raporu günümüzde doğanın ve çevrenin korunması için büyük önem arz eden, insanlara temiz bir doğada hayatını devam ettirme şansını ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakma hedefini bir arada gerçekleştirme şansı sunan bir süreçtir.

ÇED Raporu Süreci dünyada birçok ülke tarafından desteklenmekte, bununla birlikte bu konuyu gündemine alan ülke sayısı her geçen gün artmaktadır. İşletmenizin yapacağı faaliyetlerin uygunluğu amacıyla ÇED Raporu almanız gerekmektedir.

ÇED Raporu İçin Gerekli Belgeler arasında;

 • Başvuru Dilekçesi
 • Proje Özeti
 • İş Akım Şeması
 • İmar Durumu Yazısı
 • Aplikasyon Krokisi
 • Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge
 • Proje Sahasının Özelliğine Göre İlgili Kurumdan Alınan Görüş Yazısı
 • Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları
 • Vaziyet Planı
 • Faaliyet Yeri İşlenmiş ve 6 Derecelik Koordinat Listesi Bulunan 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita,
 • Güncel Google Earth Üzerinde Alanın Gösterildiği Harita
 • Kapasite raporu
 • Yapı Ruhsatı – Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Faaliyet Sahibinin Varsa Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
 • Taahhütname
 • Tesisin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası

gösterilebilir.

ÇED Raporu Sorgulama

ÇED Raporu alarak faaliyetlerini sürdürmesi yönetmelik tarafından zorunlu tutulan işletmeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarından destek alarak bu süreci hatasız olarak tamamlayabilirler.

İşletmeler ÇED Raporu hazırlama ve ÇED Raporu başvurusu sonrasında sürecin takibi konusunda merak ettiklerini ve ÇED Raporu Sorgulama ihtiyaçlarını destek aldıkları Çevre Danışmanlığı Firmaları aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

ÇED Raporu Süreci

ÇED Süreci veya ÇED Raporu Süreci olarak ifade edilen durum işletmelerin hayata geçirmeyi planladıkları projelerin ÇED Yönetmeliği kapsamında doğaya, çevreye, yaşam alanlarına olası zararlarının tespit edilmesi ve önlem alınması amacıyla yürütülen süreçtir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci (ÇED Süreci) yani ÇED Raporu Süreci gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. ve 16. maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir.

ÇED Muafiyet (ÇED Kapsam Dışı)

ÇED Muafiyet yazısı veya ÇED Kapsam Dışı görüşü olarak ifade edilen karar ÇED Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin sundukları dosyaların İl Müdürlükleri tarafından yapılan inceleme ve tesise gerçekleştirilen denetimin ardından verilmektedir.

SARIZEYBEK Çevre olarak ÇED Süreci ve ÇED Raporu ile ilgili tüm hazırlık, başvuru ve takip işlemlerini konusunda uzman kadromuzla kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. ÇED Raporu başvurusu sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda ya da İl Müdürlüklerinde devam eden süreciniz özveriyle takip edilerek, her aşamasında bilgilendirilir ve nihai karar faaliyet sahibi olarak sizlere teslim edilir.

ÇED Raporu Almayan İşletmeler Neler ile Karşılaşır

ÇED Yönetmeliği’ne tabi işletmeler için ilgili yönetmeliğin 6. Maddesi’ne göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaması halinde ortaya konulan projeye hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Bununla birlikte proje için yatırıma başlanamaz ve herhangi bir ihale açılamaz.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak işletmeniz tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm hususların mevzuatlar ve planlama açısından değerlendirilmesini yaparak zaman, para ve kaynak israfının önüne geçilmesi sağlıyoruz. İşletmelerin yönetmeliklere uygun ve herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmayacakları faaliyetler gerçekleştirmelerini destekliyoruz.

ÇED Raporu Almayan İşletmelerin Karşılaşabileceği Cezalar

ÇED Yönetmeliği 19. Madde kapsamında;

 • ÇED incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetlerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca,
 • Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetlerin ise mahalli en büyük mülki amirince,

süre verilmeksizin durdurulacağı belirtilmektedir.

2872 sayılı ve 5491 sayı ile revize edilen Çevre Kanununun 20. Maddesinde yer alan İdari Nitelikteki cezalara göre, ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası, ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara ise her bir ihlal için ….. Türk Lirası idari para cezası verileceği belirtilmektedir.

ÇED Raporunun Faydaları Nelerdir

ÇED Raporu öncelikle doğanın, çevrenin, yaşam alanlarının işletmelerin faaliyetleri nedeniyle zarar görmesini engellemek, bu sayede insanlara sürdürülebilir bir doğa ve çevre bırakmak için kullanılan bir sürecin bütünüdür.

ÇED Raporu sayesinde insanların, çevrenin ve işletmelerin sağladıkları avantajlar arasında;

 • Projenin tasarımı aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek gerekli tedbirlerin erkenden alınması,
 • İşletme faaliyetlerinin çevreye olası olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi,
 • İşletme sahibi için proje maliyetini azaltan seçenekler sunması,
 • Yetkili makamların karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım getirmesi,
 • Halkın doğayı ve çevreyi korumasına imkan tanıyan bir süreç olarak demokrasiye katkı sağlaması,

gösterilebilir.

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan, işletmelerin yeni bir projeye başlarken veya yapılan bir çalışmada yeni bir safhaya geçerken faaliyetlerinin çevreye etkisinin araştırıldığı sürece verilen addır.
ÇED Raporu yani Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hayata geçirilmesi planlanan tüm projelerin öncesinde yapılacak faaliyetlerin çevreye verebileceği zararın hesaplandığı, alınması gereken önlemlerin tespit edildiği ve çevreye zararın minimum düzeye indirilmesinin planlandığı belgedir.
Türkiye’de ÇED Süreci ve ÇED Raporu 7 Şubat 1993 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
ÇED Raporunun amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumaktır. İşletmelerin planladıkları faaliyetlerinin neden olabileceği tüm olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
ÇED Yönetmeliği 27. Maddesi gereğince ÇED Başvuru dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Yeterlik Belgesi alan Çevre Danışmanlığı Firmalarıdır.
ÇED Süreci - ÇED Raporu sayesinde projelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel yani sonucu etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde sağlıklı karar vermelerini sağlamak, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yeterlilik almış ve bünyesinde farklı disiplinlere sahip kadrosu ile hizmet veren Çevre Danışmanlığı Firmaları işletmelerin ÇED Raporu alması konusunda destek vermektedir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı olarak ÇED Raporu konusu dahil olmak üzere Çevre Danışmanlığı kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm hususlarda yetkin kadromuz ile işletmelere yardımcı olmaktayız.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten