ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Anasayfa » Hizmet » ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001 danışmanlığı ile Çevre Yönetim Sistemi uluslararası Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) yapısını baz alan, çevresel konulara odaklanmış kalite sistem standardıdır. Çevre Yönetim Sistemi ile kuruluşların risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modeli oluşturarak çevresel etkilerin dikkate alındığı bir üretim süreci gerçekleştirilmesi sağlanabilir.

İnsanlar yaşam döngüleri içerisinde doğa ve çevre ile sürekli bir etkileşim halindedir. İlk insanın varoluşu ile başlayan bu döngü gezegenimizin ömrü süresince devam edecektir. Bu süreçte insanların yanlış davranışları ve doğa olayları her iki tarafında zarar görmesine yani insanların yaşam alanlarının sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmasını yol açmaktadır.

Günümüzde tüm toplumlarda gelişen çevre bilinci ve doğanın kaynaklarının sınırsız olmadığı hissi gelişen veya gelişmekte olan tüm ülkelerin doğayı, çevreyi, yaşam alanlarının ve insan sağlığını korumak için yasal çerçevede önlemler almak zorunda bırakmıştır.

Çevre Yönetimi ve Eğitimi temel başlıkları kapsamında devreye sokulan Çevre Danışmanlığı içerisinde; Çevre Yönetim Sistemleri, Atık Yönetim Planları, ÇED Raporları, Yeşil Yıldız Sertifikaları, Sınırlı Kaynakların Doğru Kullanımı, Geri Dönüşüm gibi onlarca kavram barındırmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak uzman ekibimiz ile işletmelere sunduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi danışmanlığı hizmeti kapsamında;

 • İşletmenizin mevcut yönetim sisteminin durumunun ve yasal şartların analizinin yapılması,
 • ISO 14001 ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
 • ISO 14001 dokümantasyon yapısının oluşturulması,
 • Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarının devreye alınıp sürdürülebilir bir durumun sağlanması,
 • ISO 14001 ÇYS belgelendirme denetimi için başvurunun yapılması,

süreçleri yönetilerek firmanıza değer katmanızda sizlere destek olmaktayız.

İnsanların davranışları ve işletmelerin faaliyetleri modern teknoloji ile birlikte değişiklik göstermiştir. Yaşanan bu değişim işletmelerin çevre ile etkileşimlerinin kontrol altında tutulması ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini gerekli kılmıştır.

ISO 14001 Standardı ve Çevre Yönetim Sistemi işletmelerin faaliyetleri esnasından gerçekleştirdikleri çalışmalarda doğanın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların en aza indirilmesi, enerji ve malzeme tüketiminin azaltılması hedefleyen uygulamaların devreye sokulmasına katkı sunmaktadır.

Sizde işletmenizin faaliyetlerinin Çevre Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleşmesi ve çalışmalarınızı mevzuata uygun olarak belgelendirmek amacıyla Çevre Görevlilerinden destek almak için Hemen Bizi Arayınız

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir

Çevre Yönetim Sistemi insanların günlük yaşantıları içerisinde gerçekleştirdikleri davranışlar ve endüstriyel alanda faaliyetler gösteren işletmelerin çalışmaları sonucu çevreye verilen zararın minimuma düşürülmesi için kurulan sistemlerin bütünüdür.

İşletmelerin çalışmaları sırasında doğaya, çevreye ve insan sağlığına minimum zararı vermeleri amacıyla resmi makamlar tarafından geliştirilmiş mevzuata uyum sağlanması için takip edilen süreç ISO 14001 standardı ve Çevre Yönetim Sistemi denir.

ISO 14001 Çevre Yönetimi için geliştirilmiş tek standart ve en kapsamlı belgelendirme sistemidir. Firmaların çalışmaları esnasında;

 • Doğal kaynakları optimum seviyede kullanması,
 • Doğayı ve çevreyi koruması,
 • Yaşam alanlarının sürdürülebilir hale getirilmesi,

Hedeflerinde başarı sağlanabilmesi için bu prosedürün büyük bir özenle uygulanması gerekmektedir.

Çevre Yönetimi alanında yetkinlik belgesi almış Çevre Danışmanlığı Firmaları tarafından uygulanan Çevre Yönetim Sistemi çevresel risklerin tespit edilmesi ve bu konuda etkili önlemler alınarak işletme faaliyetlerinin doğaya en az zarar verecek şekilde planlanması konusunda firmalara rehber olur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin temel amacı doğayı bireysel veya kurumsal olarak gerçekleştirilen davranışlar sonucu ortaya çıkacak olumsuz etkilerden koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmaktır.

Dünya nüfusunun büyük bir hızla artması tarımsal faaliyetlerin geometrik olarak büyümesine, endüstriyel faaliyetlerin agresif şekilde artmasına, modern teknolojinin getirdiği yeniliklerden bazılarının olumsuz etkilerinin hızla kendisini göstermesine neden olmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini gereklilik haline getiren, bir sebep – sonuç ilişkisi içerisinde doğamızı ve insan sağlığını tehdit eden bu durumlar arasında;

 • Doğal kaynakların azalması,
 • Ozon tabakasının delinmesi,
 • Küresel Isınma,
 • Ormanların yok olması,
 • Atıkların artması,
 • Endüstriyel atıkların doğaya bırakılması,
 • Salgın hastalıklar,

gösterilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz tüm sebepler doğa ve insan arasındaki ilişkinin ince bir çizgi üzerinde ilerlediğini net şekilde gözler önüne sermektedir. Bu durumu fark eden çevre bilincine sahip tüm ülkeler doğayı ve çevreyi korumak için yasalar oluşturmayı öncelik haline getirirken bu süreç ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı doğuşuna imkan sağlamıştır.

Çevre Yönetim Sisteminin ortaya çıkışı ve düzenli olarak uygulanışıyla evsel ve endüstriyel atıkların kontrolsüz bir şekilde doğaya salınımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde bu konuda resmi makamlar aracılığıyla büyük bir mücadele içine girmiş ve çevreyi korumayı her faaliyetin önüne koymuştur.

ISO 14001 Belgesi

Çevre Yönetim Sistemi işletmelerin faaliyetleri sonucu doğaya verdikleri ya da verebilecekleri zararların minimum seviyeye indirilmesi amacıyla geliştirilen prosedürdür. Resmi makamlar tarafından bu sistemin bir standardı bağlı olarak uygulanabilmesi için ortaya koyulan kurallar ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olarak ifade edilir.

İşletmelerin gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakabilmeleri ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan durumların doğaya olumsuz etkisini minimuma indirebilmeleri için Çevre Yönetimi sürecini çalışmalarının merkezine almaları gerekir. Bu kapsamda bir firmanın ISO 14001 Belgesi sahip olması çevreye olan olumsuz etkisini minimize ettiği anlamına gelerek işlerinin büyütmesine yardımcı olur.

ISO 14001 Belgesi işletmelerin doğaya karşı sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri ve bununla birlikte çevre dostu faaliyetlerle mali anlamda tasarruf da bulunmalarını sağlayan bir İSO belgesidir.

İSO 14.001 Belgesi küçük veya büyük fark etmeksizin tüm şirketlerin birçok fayda sağladığı bir sürecin oluşumuna katkı sağlamaktadır. Bu belge sayesinde işletmelerin sahip olduğu avantajları örneklemek gerekirse İSO 14001 belgesine sahip şirketlerin;

 • % 76’sı çevresel uyumlarını iyileştirmişlerdir.
 • % 74’ü kurumsal itibarlarının arttığını bildirilmiştir.
 • % 63’ü doğrudan maliyet tasarruflarını ISO 14001’e bağlamıştır.
 • % 61’i çalışanlarının daha yüksek motivasyona sahip olduğunu bildirmiştir.

şeklinde belirtebiliriz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyon Süreci

İşletmeler İSO 14001 standardı için gerekli şartları sağlayarak Çevre Yönetim Sistemlerini resmi olarak tanıtma imkanına sahip olabilirler. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu olarak adlandırılan bu süreci;

 • Bir kuruluşun taahhütlerini yansıtan bir çevre politikasının geliştirilmesi,
 • Çevre Yönetim Sisteminin koordinasyonu için kişilerin atanması,
 • Kuruluşun çevre ile nasıl etkileşimde bulunduğunun belirlenmesi,
 • Gerçek ve potansiyel çevresel etkilerin belirlenmesi,
 • Çevresel uygunluk gereksinimlerinin belirlenmesi,
 • Çevresel amaçların, hedeflerin ve aksiyonların oluşturulması,
 • Hedeflerine ulaşmak için kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ve ölçülmesi,
 • Sistemin ve çevresel performansın gözden geçirilmesi,
 • Kuruluşun çevresel performansının sürekli iyileştirilmesi,

şeklinde özetleyebiliriz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

Çevre Yönetim Sistemi ve İSO 14001 Sertifikası işletmeler için çok değerlidir. Bu standarda uyumlu şekilde faaliyetler gösteren işletmeler farklı alanlarda birçok avantaj elde ederler. Çevre Yönetimi Sisteminin firmalara sunduğu faydalı arasında;

 • Çevre kirliliği kademeli olarak azaltılarak kamu sağlığının korunması ve tüm canlılara zarar veren faktörlerin minimuma indirilmesi sağlanır.
 • Çevresel etkilerden kaynaklı maliyetler azaltır.
 • İşletmenin Çevre Bilinci oluşturularak vatandaşların çevreyle ilgili beklentilerine ve hassasiyetlerini uygun şekilde hareket edilir.
 • Firmanın doğaya karşı duyarlı bir işletme imajına sahip olması ve tüketicilerin gözünde prestijinin yükseltilmesi sağlanır.
 • Kuruluşu hem ulusal hem de uluslararası rekabette güçlü kılar ve sektöründe tercihe şayan firma haline getirir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri karşılandığında mevzuattan kaynaklı yükümlülükler de büyük oranda karşılanmış olmaktadır.
 • İşletme faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuata uygun hale getirerek olası yaptırımlardan ve yasal problemlerden korur.
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevresel etkiler ortadan kaldırılır ya da en aza indirgenir.
 • İşletme çalışanlarında çevre duyarlılığının artmasını sağlar. Çevreye zarar vermeyip koruyan bir işletmede çalıştıkları için çalışanların kuruluşa olan bağımlılıkları artar.
 • Enerji, su ve benzeri kaynakların etkin bir şekilde kullanımı ile tasarruf sağlanır.

gösterilebilir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten