OSGB Hizmetleri

Anasayfa » D. Faaliyet » OSGB Hizmetleri
Açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren ; ya çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı ,İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli (Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve on ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde) görevlendirir ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

OSGB’ler bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri işvereni, çalışanları işle ilgili sağlık ve güvenliklerinin korunmasıyla yükümlü kılmaktadır. Bu amaçla işveren ya çalışanları arasından gerekli şartlara haiz personel (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) görevlendirir ya da OSGB’lerden hizmet alır.
OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem,İhbar Tazminatları,Sosyal Sigorta Giderleri vs.)
İSGB (İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi), işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip birimdir.
15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca işveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlamakla yükümlüdür.
Çalışma yeri , iş değişikliği ,iş ekipmanlarının değişmesi ,yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde; herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlamadan önce eğitim verilir veya tekrarlanır.
Çalışan temsilcisinin, işyerinde sendika yoksa çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır. Bunun için işveren tarafından aday başvuruları için en az 7 gün önceden duyuru yapılır.
Çalışanların yaptıkları işe ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneleri değişkenlik gösterir. Bu muayene ve tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur. İş verenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle mesleki riskleri belirlemekle, alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini” vermekle yükümlüdürler.
- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
- Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
- Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
- Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (45 saat).
- İskele Güvenliği İskele Kurulumu Eğitimi (16 saat).
- Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- İş Yeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
- Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
- Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
- Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
- Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
- Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
- Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
- İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi - Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
- İş Yerinde Biyolojik ve PsikoSosyal Risk Etmenleri Eğitimi
- İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi
Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.
Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.
İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir.
01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İş Yeri Hekimlerimizin Görevleri ise şu şekildedir;

a) İş Yeri Hekimlerinin Temel Görevleri;

• İşe giriş esnasında, çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
• İşin yapısı ve doğal süreci esnasında, kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının, henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılması,
• Hem işe giriş hem de periyodik kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
• İş yeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi,
• İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, iş yeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
• Çalışanlara; iş yerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
• Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
• Yürütülen iş yeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanmasıdır.

b) İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması;

• İş yeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.
• Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
• Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
• Gerektiğinde Portör Muayenelerini yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.
İş Güvenliği Uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için eğitim alan kişilere denmektedir. Donanım sahibi ve mühendislik mezunu olan kişiler İş Güvenliği Uzmanı olmak için eğitim alabilirler.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar iş güvenliği uzmanı olabilir.

İş Güvenliği Uzmanı adayları teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek eğitim programlarına katılırlar.

Bakanlıkça yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar iş güvenliği uzmanı olurlar.
İş güvenliği uzmanlığı eğitimi alma hakkında sahip olan meslek dalları aşağıdaki şekildedir;

- Mühendislik Fakültesi Mezunları
- Mimarlık Fakültesi Mezunları
- Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya Biyoloji Bölümü Mezunları
- Teknik Öğretmenler
- İş Sağlığı Güvenliği Programı Mezunları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı görevlendirmek ile yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanlarından; C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere tüm tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, en az bir iş güvenliği uzmanının işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

01-50 arası çalışanı olan firmalarda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve üzeri çalışanı olan firmalarda; Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendi bünyesinde kadrolu iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi personeli ile sağlayan firmalara veya OSGB firmalardan hizmet alan firmalara; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini mevzuata uygun ve en sağlıklı işleyişle devam ettirebilmeleri için yönetici kadromuz ve emekli iş müfettişlerimiz ile ileri seviye danışmanlık ve raporlama hizmeti vermekteyiz.
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa göre 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde iş yeri risk değerlendirmesi yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

İş yeri risk değerlendirmesi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak ayından başlamak üzere her ay için para cezası kesilecektir.
İş Yeri Risk Değerlendirmelerinin; az tehlikeli iş yerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren iş yerleri için 4, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
İş yerinize yönelik İş yeri Risk Değerlendirmesi Analizini Kurumumuzun T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yaptırmak için kurumumuzun 0850 241 11 35 – 0544 489 43 34 numaralı telefonlarımızdan irtibata geçebilirsiniz.
İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüşüm Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir.

E-Bülten